Audiopedia Corona Campaign

ਕੋਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ (ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ) ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੁਖਾਰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਕਰਮਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੰਘਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੂੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਗੜੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੱਥ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਜੋ ਖੰਘਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲੋ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਲੀਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਡੀਓਪਿਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ www.audiopedia.org