Kalusugan Pamilya Trabaho

Paano ko maaalagan ang mga taong may sakit sa bahay para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa buong sambahayan?

Bigyan ng Ihiwalay na lugar sa bahay ang may sakit.

Maglaan ng isang tagapag-alaga lamang sa may sakit.

Bigyan ng maraming inumin at pagkain ang maysakit.