Kalusugan Pamilya Trabaho

Paano ko mapapangalagaan ang aking pamilya kung may epidemya?

Kapag may emergency, ang kakulangan sa malinis na tubig, kalinisan at pangagalaga sa kalusugan, ay maaaring mauwi sa isang epidemya. Ang kolera ay mangyayari kung saan marumi at maraming tao.

Ang epidemya ng isang sakit ay nagdudulot ng isang emergency dahil sa kalubhaan ng sakit o ang pagtugon dito. Sa kaso naman ng pandemic influenza, o trankaso na kumalat sa buong bansa, at iba pang sakit na nakakahawa sa pagkakalapit sa taong meron nito, kailangang ihiwalay ang mga may sakit.

Ang palatandaan o sintomas ng trangkaso ay mataas na lagnat, ubo, namamagang lalamunan, masakit na kalamnan, panginginig, pagod, pagsusuka, at pagtatae. Mayroong pagkakataong ang trangkaso ay nagiging pulmonya at nagdudulot ng kahirapan sa paghinga.

Ang mga pangunahing dapat sundin: