Kalusugan Pamilya Trabaho

Paano nakakasira ang apoy at usok sa aking kalusugan?

Karamihan ng mga kababaihan ay ginugugol ang kanilang oras sa paghahanda ng pagkain. Ito ang naglalagay sa kanila sa panganib ng problema sa kalusugan dulot ng usok.

Ang kerosene at ibang likido na may halong gas ay nagdudulot ng pagsabog, apoy, at sunog.

Ang mga kababaihang nagluluto gamit ang panggatong na nagdudulot ng matinding usok gaya ng kahoy, uling, dumi ng hayop, o mga tira tirang dahon, ay karaniwang nagkakaroon ng problema sa kalusugan.
Ang mga panggatong na ito ay nagdudulot ng mas malalang problema kapag ito ay ginagamit sa loob ng bahay na kung saan ang usok ay hindi nakakalabas. At kapag ang panggatong ay may mga halong kemikal katulad ng pestisidyo sa mga tuyong dahon, mas malala ang magiging epekto nito.

Ang paglanghap ng usok mula sa apoy ay maaring magdulot ng malalang ubo, sipon, pulmonya, bronchitis, impeksyon sa baga, at kung anu-ano pang sakit sa baga. Ang paglanghap din ng usok mula sa uling ay maaaring magdulot ng kanser sa baga, bibig, at lalamunan.

Ang mga kababaihang buntis na lumalanghap ng usok ay maaaring makaramdam ng pagkahilo, panghihina, at pananakit ng ulo. At dahil ang katawan ng babae ay mas mahinang lumaban sa impeksyon kapag siya ay buntis, siya ay mas madaling magkaroon ng problema sa baga na nabanggit. ang usok din ay maaaring maging dahilan upang maging mabagal ang paglaki ng sanggol sa kanyang sinapupunan, maging kulang sa bigat, o di kaya'y maipanganak nang mas maaga sa inaasahan.

Ang mga kababaihan ay mas madaling makaranas ng mga problema sa kalusugan dahil mas maraming oras ang kanilang gingugol sa paglanghap ng mausok na hangin. Ang mga bata din na naglalaro malapit sa mausok na pinaglulutuan ay mas madaling magkasakit gaya ng sipon, ubo, pulmonya, at iba pang impeksyon sa baga.